Pedigree Chart for Henry Pomeroy

 
Henry Pomeroy (~1481-)
Thomas Pomeroy (1459-1493)
Agnes Kelloway (1454-1483)